MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeLMDTT- Sách Tham Khảo

Sách Tham Khảo

1) [THC] Thi Ca, Ưng Bình Thúc Giạ Thị, nhà xuất bản Thuận Hoá, 1992, Huế.
2) [BT1] Bản thảo "Lộc Minh Ðình thi thảo tập 1" của Tôn Nữ Hỷ Khương.
3) [BT2] Bản thảo "Lộc Minh Ðình thi thảo tập 2" của Tôn Nữ Hỷ Khương.
4) [ÐP] Quốc ngữ từ điển 國語辭典(Tiếng Trung Hoa), Ðông Phương xuất bản xã, Ðài Bắc.
5) [LU] A new practical Chinese-English dictionary, Lương Thực Thu, Viễn Ðông đồ thư, Ðài Bắc.
6) [TC] Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, nhà xuất bản Ðuốc Tuệ, Hà Nội 1942.
7) [TTNH7] Tuyển Tập Nhớ Huế, số 7, ấn phẩm đặc biệt 20 năm xa Huế, 1975-1995, xuất bản tại California, USA.
8) [ND] 192 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Bùi Hạnh Cẩn, nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin, Hà Nội 1995.
9) [ÐT] Ðường Thi, Trần Trọng Kim tuyển dịch, nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin, Hà Nội 1995.
10) [ÐT3V] Ðường Thi tam bách thủ 唐詩三百首 (Tiếng Trung Hoa), Văn Hoá đồ thư xuất bản, Ðài Bắc.
11) [ÐT3Ð] Ðường Thi tam bách thủ 唐詩三百首 (Tiếng Trung Hoa), Ðại Chúng thư cục xuất bản, Ðài Bắc.
12) [TT] Thi Từ hân thưởng 詩詞欣賞 (Tiếng Trung Hoa), Trí Dương xuất bản xã, 1993 Ðài Bắc.
13) [KT] Từ điển Hán Việt hiện đại, Nguyễn Kim Thản, nhà xuất bản Thế Giới 1994.
14) [CT10] Ðào Uyên Minh 陶淵明 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Cổ thi tân thưởng, bộ 10 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
15) [ÐT7] Ðỗ Phủ 杜甫 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 7, tập hạ, (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
16) [ÐT1] Trương Cửu Linh 張九齡 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 1 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
17) [TV12] Tô Thức 蘇軾 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Tản Văn, Ðường Tống bát đại gia, bộ 12 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
18) [TH] Tự điển Từ Hải 辭海字典 (tiếng trung Hoa), Trí Dương xuất bản xã, Ðài Bắc.
19) [CVQC] Cổ Văn quan chỉ tân biên 古文觀止新編 nhà xuất bản Ðông Hải, Ðài Nam, 1976.
20) [ÐT3] Vương Duy 王維Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 3 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
21) [CONK] Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, Vân Bình Tôn Thất Lương chú giải.
22) [CT5] Sở Từ 楚辭 Khổng Dung, Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Cổ thi tân thưởng, bộ 5 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
23) [TN] Tự điển Từ Nguyên 辭源 (Tiếng Trung Hoa), Ðài Bắc, Trung Hoa xuất bản xã.
24) [TTNH6] Tuyển Tập Nhớ Huế, số 6, 1994-1995, xuất bản tại California, USA.
25) [ÐTT13] Lưu Khắc Trang 劉克莊 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 13 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
26) [TV6] Âu Dương Tu 歐陽修 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Tản Văn, Ðường Tống bát đại gia, bộ 6 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
27) [ÐT4] Lý Bạch 李白 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 4, tập thượng (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
28) [ÐT5] Lý Bạch 李白 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 5-6, (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
29) [ÐT9] Trương Tịch 張籍Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 9 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
30) [ÐT14] Lý Thương Ẩn 李商隱 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 14 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
31) [ÐT2] Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 2 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
32) [ÐTT12] Khương Quỳ 姜夔 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 12 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
33) [ÐTT3] Liễu Vĩnh 柳永 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 3 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
34) [ÐTT6] Tô Thức 蘇軾 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 6 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
35) [ÐTT15] Trương Viêm 張炎Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 15 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
36) [CT11] Tạ Linh Vận 謝靈運 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Cổ thi tân thưởng, bộ 11 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
37) [ÐTT7] Tần Quan 秦觀 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 7 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
38) [ÐT11] Bạch Cư Dị 白居易 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 11 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
39) [TrT] Trang Tử tân thích 莊子新釋 (tiếng Trung Hoa), Ðại Hạ xuất bản xã, Ðài Nam.
40) [ÐTT1] Ôn đình Quân 溫庭筠 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 1 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
41) [NN2] Bá Nha phá cầm 伯牙破琴 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ngụ ngôn , bộ 2 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
42) [Kieu] Đoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du, bản chữ Nôm, Tăng Hữu Ứng đời Tự Đức.
43) [ÐTT10] Lục Du 陸游 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 10 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
44) [CT9] Nguyễn Tịch 阮籍 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Cổ thi tân thưởng, bộ 9 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
45) [THSH] Tiếng hát Sông Hương, Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tôn Nữ Hỷ Khương xuất bản, 1972, Việt Liên ấn Quán, Saigon.
46) [NN1] Tây Thi bệnh tâm 西施病心 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ngụ ngôn , bộ 1 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
47) [ÐTT5] Yến Thù 晏殊 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường Tống Từ, bộ 5 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
48) [ÐT10] Hàn Dũ 韓愈 Trung Quốc văn học tổng tân thưởng, Ðường thi tân thưởng, bộ 10 (tiếng trung Hoa), Ðịa cầu xuất bản xã, Ðài Bắc.
49) [DNNTC] Đại Nam Nhất Thống Chí, Cao Xuân Dục, Đời Duy Tân thứ 3, 1910, Hội Nghiên Cứu Indochina, Tokyo, 1941


Created on 09/01/2006 08:35 PM by NHV
Updated on 10/29/2006 06:30 PM by NHV
 Printable Version

What's Related


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com