MENU CHÍNH


Lộc Minh Đình Thi Thảo


Tuồng Trương Ngáo


Đường Thi Tuyển Chọn


Log In

Username

Password

Remember MeLMDTT - Mục lục

Hình bìa 2 tập Lộc Minh Đình Thi Thảo


Mục lục 197 bài thơ chữ Hán của Ưng Bình Thúc Giạ Thị
 • Bài số 1: " Huyền Không Động"
 • Bài số 2: " Vãn bộ tự Bình Thuận tỉnh thành chí Phan Thiết hải tấn"
 • Bài số 3: " Trung thu dạ ký hoài Trường An du hữu"
 • Bài số 4: "Trung thu dạ bạc chu Ðà Nẵng"
 • Bài số 5: "Hý trường quan Ðông Châu liệt quốc diễn kịch"
 • Bài số 6: "Ngẫu tác"
 • Bài số 7: "Ðộc Cổ kim Hoạt Kê Liên Thoại"
 • Bài số 8: "Thu nhật vãn Thanh Châu hải ngạn dữ Ðiện Bàn thái thú Trọng Luân thị đối chước"
 • Bài số 9: "Để lỵ Hoà Vinh Tri Huyện"
 • Bài số 10: "Họa Tống Sơn Vũ Ðình Khôi Ký Hoài nguyên vận"
 • Bài số 11: "Phụng hoạ nguyên nhật ứng chế"
 • Bài số 12: "Phụng họa ngự triều bái khánh lưỡng tôn cung ứng chế"
 • Bài số 13: "Họa Mộng Si Nguyễn tiên sinh (tức Ông Hiệu Thuyết) lục thập thọ nguyên vận "
 • Bài số 14: "Họa Lại bộ Hồng Lô Nguyễn Hy tự Hỷ Thần tiên sinh cảm tác nguyên vận"
 • Bài số 15: "Họa Phan Lang quận Y quan Phan Kỉnh Chỉ ký hoài nguyên vận"
 • Bài số 16: " Họa Kinh Lịch Phan Quý Ðài vịnh cúc nguyên vận "
 • Bài số 17: "Ðông thập nguyệt Hãn giang giang lộ ngộ Lai châu ca cơ"
 • Bài số 18: "Ðông thập nguyệt thập tam nhật công hạ giai thuộc nha Tú tài Trần Văn Xước, Kiểm thảo Mai Khắc Dĩ, Biên tu Bùi Xuân Lãm phiếm chu Hãn giang lãm cảnh tức sự "
 • Bài số 19: "Họa Quảng Trị niết sứ Hữu Nguyên Hồ Ðắc Khải tiên sinh thu dạ độc tọa nguyên vận"
 • Bài số 20: "Kinh Lịch Phan Cần Giang đông dạ chu phóng biệt hậu thị dĩ thi bộ vận dĩ đáp"
 • Bài số 21: "Họa Quảng Trị niết sứ Hồ Hữu Nguyên thu dạ phiếm du Hãn giang nguyên vận"
 • Bài số 22: "Tân Dậu trùng cửu sơn du"
 • Bài số 23: "Bính Dần xuân nhật ngẫu ngâm"
 • Bài số 24: "Bính Dần Thượng Nguyên quỹ ty thuộc dĩ tửu nhục tính thị dĩ thi"
 • Bài số 25: "Ất Sửu niên cửu nhật đăng cao tính thám hiếu nhi chi mộ vu Thuận Lý sơn phân"
 • Bài số 26: "Bính Dần xuân hữu hoài ca cơ Mộng Vị tính phụng chư thi hữu"
 • Bài số 27: "Bính Dần niên xuân Ðinh tế ngẫu thành"
 • Bài số 28: "Họa Hoài Trân thị hạ thủ vãn thiếu nguyên vận"
 • Bài số 29: "Nhâm Tuất thu dạ đồng Kinh Lịch Phạm Loan, Kiểm Thảo Tôn Thất Ðãi phiếm chu Linh giang giai Minh Cầm đồn quan tịnh bí lãm Hoành Sơn"
 • Bài số 30: "Nhâm Tuất cửu nhật du Long Ðại sơn"
 • Bài số 31: " Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt thất nhật giai Bố Trạch huyện doãn Bùi văn Ưu, Kinh Lịch Phạm Loan, Thừa Phái Tôn Thất Ðãi chu vãng Phong Nha lãm Tiên tự động, đáo động khẩu thì nhập mộ, đình bạc ư giang thứ dĩ sĩ đối cảnh thành ngâm "
 • Bài số 32: "Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt bát nhật tảo thừa châu nhập Phong Nha Tiên tự động"
 • Bài số 33: "Nhâm Tuất đông hành hạt Lệ sơn ngộ Thị Ðộc Lê Bính tiên sinh vinh quy chiêu du"
 • Bài số 34: "Họa Loan Giang Hiệp Tá Ðỗ Phú Túc tướng công đề tặng nguyên vận"
 • Bài số 35: "Mông Tổng đốc trí sự Loan giang Ðỗ Phú Túc tướng công trịch tứ giai chương bộ vận dĩ đáp"
 • Bài số 36: "Họa Phan Kỉnh Chỉ thu dạ phiếm chu Hương giang nguyên vận"
 • Bài số 37: "Họa đồng thành Phủ viện đường Mỹ Ðàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng a lưu giản nguyên vận"
 • Bài số 38: "Họa đồng thành Phủ viện Bồ Nguyên Tôn thất Chữ tiên sinh xuân nhật ký hoài Quảng Nghĩa Án Sát Kính Ðình Ưng Trình huynh nguyên vận. Án Sát Quảng Bình"
 • Bài số 39: "Họa đồng thành Phủ viện Tôn thất Chữ tiên sinh Đinh Tế nguyên vận"
 • Bài số 40: "Họa Loan Giang Hiệp Tá trí sự Ðỗ Phú Túc tiên sinh Trung thu dạ phiếm nguyên vận"
 • Bài số 41: "Họa Loan Giang Hiệp Tá trí sự Ðỗ Phú Túc tiên sinh cửu nhật nguyên vận"
 • Bài số 42: "Xuân nhật mông Thái Thường Tự Khanh hưu ông Võ Thái tiên sinh hoài ký giai chương họa vận dĩ đáp"
 • Bài số 43: "Họa Quảng Bình Ðồng thành Phiên Sứ Ngọc Trang Hoàng Kiêm tiên sinh thuyên thăng Hà Tĩnh Tuần Vũ lưu giản nguyên vận"
 • Bài số 44: "Họa Kính Chỉ Phan y quan hoài thuật Lai Châu ca cơ nguyên vận"
 • Bài số 45: "Thất tịch"
 • Bài số 46: "Trùng Dương vãn giai Mộng Xuân thị Hồ Quý Tăng tiên sinh tịnh tam ngũ tri kỷ phiếm chu Ðộng Hải"
 • Bài số 47: "Hựu điệp tiền vận"
 • Bài số 48: "Thu dạ đồng Ðào Trang Hồng Vịnh tiên sinh điệp Ðỗ Phủ Thu Hứng thi chi vận. Án Sát Quảng Bình"
 • Bài số 49: "Nhật Lệ giang vãn thiếu"
 • Bài số 50: "Du Thần Ðinh sơn"
 • Bài số 51: "Ất Sửu trung thu hậu họa Ðông Chi thị cảm Như Vân ca nhi tại thần nguyên vận"
 • Bài số 52: "Họa Ðông Chi thị thu tiêu ngọa bệnh nguyên vận"
 • Bài số 53: "Quảng Bình niết thử dạ yến ca cơ Ðại Châu thị tịch mông Ðặng như Khanh Văn Ông tức Ông Cống Lịch đề tặn tặng bộ vận dĩ đáp"
 • Bài số 54: "Thu cửu nguyệt sơ tứ dạ, tri kỷ ngũ lục nhân hội vu niết ty đối tửu, thích hữu Ðại Châu ca cơ tiền lai hiến khúc, Cát Xuyên thi ông diệc huệ lai thẩm âm đề vịnh, nhân bộ vận nhị thủ chí kỳ sự"
 • Bài số 55: "Văn thi ông Cát Xuyên tiên sinh thu cửu nguyệt nhị thập cửu dạ khách trung ngọa bệnh ký thị"
 • Bài số 56: "Họa Nhữ Ngọc Hồ Quý Thiều tiên sinh trung thu ký hoài chi tác"
 • Bài số 57: "Ðắc Hoa Hải tình tăng tức ông Hiệu Thuyết lại giản hỷ phục nguyên vận"
 • Bài số 58: "Ðắc Lâm Viên y viện phó y quan Phan Kính Chỉ ký hoài giai chương họa vận dĩ đáp"
 • Bài số 59: "Họa Ðông Chi thị vu Tuyên Hóa huyện nha nhật mộ chu thứ hồi trình nguyên vận"
 • Bài số 60: "Họa Ðông Chi thị xuân dạ chu hành hướng Liễu độ nguyên vận"
 • Bài số 61: "Hợi lạp nhị thập nhị dạ đề thị Ðông Chi Tử Lan nhị thi hữu"
 • Bài số 62: "Quý Hợi lạp nhị thập ngũ dạ đắc Thiếu Nguyên đáp họa chư giai tác hỷ phục"
 • Bài số 63: "Phụng họa nguyên nhật ứng chế"
 • Bài số 64: "Họa Cung Bảo Hà Nguyên đại nhân Giáp Tý nguyên đán thí bút nguyên vận"
 • Bài số 65: "Họa Ðông Chi thị Thu Hoài nguyên vận"
 • Bài số 66: "Xuân nhật hữu hoài Linh giang cựu hữu"
 • Bài số 67: "Giáp Tý xuân tam nguyệt nhị thập cửu dạ chiêu ẩm tác thi mệnh cầm đề thị"
 • Bài số 68: "Giáp Tý thu cửu nguyệt thập ngũ nhật dạ vu niết thự khai yến Ðông Chi thị ngâm thị nhất luật bộ vận tương thù"
 • Bài số 69: "Giáp Tý thu cửu nguyệt ngâm thị Ðông Chi"
 • Bài số 70: "Giáp Tý Quảng Bình niết thử tửu diên đề tặng sứ tọa Ký Lục Thanh Trai"
 • Bài số 71: "Hoài ký Ðông Trì cựu hữu"
 • Bài số 72: "Giáp Tý đông dạ vu Quảng Bình niết thự chiêu Ðông Chi thị tịch thoại"
 • Bài số 73: "Bính Dần ngũ nguyệt dĩ Quảng Bình Án Sát sứ mông thăng hồi kinh Học Bộ Thị Lang lâm hành lưu giản"
 • Bài số 74: "Yết Phương Bá Hồ Nhữ Ngọc tiên sinh mộ thứ Ðông Phố nguyên vận"
 • Bài số 75: "Cổ học viện đông hàn ngẫu ngâm Bính Dần niên Học Bộ Thị Lang sung Cổ học viện toản tu"
 • Bài số 76: "Ðộc y quan Kính Chỉ thị Phan văn Hy đề cựu Thừa Lương Các tại Tùng tân tấn thứ kỳ vận phục thị "
 • Bài số 77: "Họa Hộ Bộ Thượng Thư Bình Nam Nguyễn Khoa Tân tiên sinh cửu nhật nguyên vận"
 • Bài số 78: "Họa Bàn Sa Nguyễn tiên sinh (tức Ông Nguyễn Đình Tiến) thu bạc Xuân Hoà độ hữu hoài mỹ nhân nguyên vận"
 • Bài số 79: "Họa Mộng Si tiên sinh (Tức ông Hiệu Thuyết) cửu nhật ký hoài nguyên vận"
 • Bài số 80: "Ðộc Hiệp Tá Trí Chánh Tĩnh Trai Hoàng tiên sinh Mạnh Trí Viên đình tân vịnh tứ thủ đáp họa nguyên vận"
 • Bài số 81: "Tháo phỏng Hà Nội Khai Trí Tiến Ðức hội quán"
 • Bài số 82: "Họa Thượng Thư Trí sự Chu Khuê Ưng Ðồng tiên sinh lục thập tự thọ tịnh xuân thủ thí bút nguyên vận"
 • Bài số 83: "Họa Quốc Sử Quán Thượng Thư Bàn Sa Nguyễn Ðình Tiến tiên sinh trí sự lưu giản nguyên vận"
 • Bài số 84: "Họa Hiệp Tá trí sự Thương Xuyên Tôn Thất Tế tiên sinh lục thập tự thọ tịnh xuân nhật thí bút nguyên vận"
 • Bài số 85: "Bộ Ưng Tôn Thúc Thuyên thị đề tặng Lệnh Khê nữ sĩ nguyên vận"
 • Bài số 86: "Họa Trị Bình Phủ viện Thúc Thuyên thị Ưng Tôn Nhâm Thân cửu nhật nguyên vận"
 • Bài số 87: "Túy Dương Phi cúc"
 • Bài số 88: "Kinh Triệu Doãn hồi hưu"
 • Bài số 89: "Viên lâm tức sự"
 • Bài số 90: "Họa Thị Ðộc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận"
 • Bài số 91: "Quý Dậu cửu nhật ước Hộ bộ Thượng Thư Hữu Nguyên Hồ Ðắc Khải tiên sinh đăng cao thích nhân phong vũ bất quả"
 • Bài số 92: "Ðáp họa Kính Chỉ thị Phan văn Hy hiền hữu ký hoài nguyên vận"
 • Bài số 93: "Bộ Hiệp Tá Chu Khuê Ưng Ðồng tiên sinh nhàn cư mạn hứng nguyên vận"
 • Bài số 94: "Quý Dậu thủ hạ giai Nại Viên Ưng Nghệ, Lan Ðình Ưng Bộ, Thúc Ðồng Ưng Loại, Thanh Chi Ưng Thông tùng Bình Ðịnh tỉnh Án Sát sứ Thiếp Thiết Phù Cát Huyện Doãn Thái văn Chánh phóng Linh Phong cổ tự"
 • Bài số 95: "Bình Nam Nguyễn Khoa Tân tiên sinh vu Ba La giảng thuyết Hải Triều Âm tự trào hữu thi tương thị bộ vận dĩ thù"
 • Bài số 96: "Quý Dậu đông thập nguyệt thập nhị nhật giai Hồ Trai tiên sinh nghệ Trương bác sĩ mỹ tự Xướng Viên Cư liên ngâm kỷ thắng"
 • Bài số 97: "Họa gia thúc Quýnh Hiên Hường Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận"
 • Bài số 98: "Họa gia thúc Quýnh Hiên Hường Trứ đại nhân xuân nhật ngẫu ngâm nguyên vận"
 • Bài số 99: " Giáp Tuất hạ tứ nguyệt giai Ðông Chi thị tịnh tao đàn chư quân tử tái Ðại Hàn ca cơ phiếm chu Thiên Mụ giang thứ Ðông Chi tức cảnh nguyên vận"
 • Bài số 100: "Họa Thượng Thư Thúc Thuyên đệ hạ nhật vũ hậu lương đình vãn thiếu nguyên vận"
 • Bài số 101: "Giáp Tuất thu thất nguyệt vọng tiền Triệu Phong Thái Thú Minh Ðường Thái văn Chánh giai Hải Lăng Thái Thú Tôn thất Bàn đồng chư văn hữu huề tửu tịnh ca cơ phiếm chu Hương giang đắc cú tương thị hoạ vận dĩ đáp"
 • Bài số 102: "Họa Thượng thơ Thúc Thuyên thị tích biệt từ"
 • Bài số 103: "Giáp Tuất cửu nguyệt giai thi hữu sơn du hựu phỏng Tra Am, họa Thượng Thư Quất Đình tiên sinh xướng vận"
 • Bài số 104: "Hựu tiền đề, Giáp Tuất cửu nguyệt giai thi hữu sơn du hựu phỏng Tra Am, Họa Thương Thư Thúc Thuyên hiền đệ xướng vận"
 • Bài số 105: " Hựu tiền đề, Giáp Tuất cửu nguyệt giai thi hữu sơn du hựu phỏng Tra Am, Tự xướng"
 • Bài số 106: "Giáp Tuất cửu nhật sơn du"
 • Bài số 107: "Họa Hộ bộ Thượng Thư Hồ Hữu Nguyên tiên sinh Giáp Tuất cửu nhật đăng Hải Vân sơn chi vận"
 • Bài số 108: "Hựu phỏng Hữu Nguyên cửu nhật chi vận tự tả đăng lâm quang cảnh"
 • Bài số 109: "Giáp Tuất thu cửu nguyệt nhị thập bát nhật đắc Hồ Trai tiên sinh giai tác báo đạo bệnh thuyên chi hỷ họa vận dĩ phục"
 • Bài số 110: "Giáp Tuất đông thập nguyệt thập tam nhật Thủy Trúc viên Hồ Hữu Nguyên tiên sinh huệ tống đan hà phó trù nhân tác khoái chiêu đồng lân Lệ Viên công tử cọng chước lạc thậm nhân thành chuyết ngâm trí tạ"
 • Bài số 111: "Giáp Tuất thập nhất nguyệt thập tứ nhật họa Phạm Ái Hoa tiên sinh tửu diên ngâm biệt nguyên vận, tiên sinh Hà Nội nhân Phạm Học bộ Thượng Thư chi thúc"
 • Bài số 112: "Hựu đáp họa Ái Hoa tiên sinh tái xướng nguyên vận"
 • Bài số 113: "Giáp Tuất đông thập nhất nguyệt thập nhất nhật đáp Song Cử tiên sinh chiêu ẩm thư"
 • Bài số 114: "Vô đề hồi văn"
 • Bài số 115: "Vịnh Bắc sử Tô Tần"
 • Bài số 116: "Ký phỏng y quan Lê tiên sinh tự Ðình Thám Bộ Hiệp Tá Chu Khuê ký phỏng nguyên vận"
 • Bài số 117: "Khấp Giao Tiều cố hữu"
 • Bài số 118: "Quá Giao Tiều cố hữu trạch viên"
 • Bài số 119: "Tài hoa thuyết (Giáp Tuất niên thời dư ngũ thập bát tuế)"
 • Bài số 120: "Ất Hợi xuân nhật ngẫu ngâm"
 • Bài số 121: "Phụng họa Quýnh Hiên Hường Trứ quý thúc thất thập tự thuật"
 • Bài số 122: "Kính phục Mộng Si tiên sinh Khuê Oán giai tác"
 • Bài số 123: "Họa Giải Nguyên Minh Châu Trần mỹ tự Trinh Cáp xuân nhật vịnh mai nguyên vận"
 • Bài số 124: "Kính độc đồng tôn tương tế phả phả trưởng Lạc Viên Tôn Thất Ðàn tiên sinh thận độc ngôn chí thi họa vận dĩ đáp"
 • Bài số 125: "Thúc Gịa tự ngộ thuyết-Bộ Lạc Viên tiên sinh thận độc ngôn chí nguyên vận"
 • Bài số 126: "Họa Minh Châu Trần Thị Lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận"
 • Bài số 127: "Ất Hợi thu sơ Tài chánh bộ trưởng Hữu Nguyên Hồ Ðắc Khải tiên sinh du Bạch Mã sơn trịch thị giai tác họa vận dĩ thù"
 • Bài số 128: "Hạ lục nguyệt vọng dạ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh giai khách tịnh nữ thi nhân đồng phiếm chu vu Hương giang đắc cú tương thị họa vận dĩ đáp"
 • Bài số 129: "Ất Hợi bát nguyệt thập lục nhật khốc gia đệ Thúc Thuyên"
 • Bài số 130: "Ất Hợi niên cửu nguyệt cửu nhật"
 • Bài số 131: "Ðông nguyệt đào hoa"
 • Bài số 132: "Họa Bình Nam tiên sinh đề Duy tâm tạp chí nguyên vận"
 • Bài số 133: "Ất Hợi niên lạp nguyệt sơ tam nhật Thái thú Hà Ngại tiên sinh chiêu ẩm vu Triệu Phong phủ, lị đắc văn tiên sinh ái cơ Thanh Bình diệu khúc lưu đề kỷ sự"
 • Bài số 134: "Họa Triệu Phong Thái thú Hà tiên sinh đăng Cầu sơn cảm tác nguyên vận"
 • Bài số 135: "Bình Nam tiên sinh vãng Bắc kỳ đồng chư thân hữu du Tử Trầm sơn tự động giai tác trịch thị bộ vận dĩ đáp"
 • Bài số 136: "Lục thập tự thọ"
 • Bài số 137: "Ðáp họa Hồ Triệu Khanh vãng Nha Trang trị điền nghiệp nguyên vận"
 • Bài số 138: "Thuỷ tiên"
 • Bài số 139: "Họa Thượng Thơ trí sự Cung Trai Hồ Ðắc Ðệ tiên sinh lục thập tự thọ nguyên vận"
 • Bài số 140: "Họa Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh mông thăng Thị Lang trí sĩ nguyên vận"
 • Bài số 141: "Các Thần Học Sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh đáo hưu trí sự mông phụng sắc nhưng lưu sung ngự tiền soạn dịch chi chức chí ngâm tương thị bộ vận dĩ đáp"
 • Bài số 142: "Hưu đình tạp hứng Bộ Kính Ðình Ưng Trình tiên sinh Bính Tý xuân cảm tác nguyên vận"
 • Bài số 143: "Bính Tý niên ngũ nguyệt vọng hậu giai thi hữu du Phong Nha động kính bộ Châu Khuê tiên sinh nguyên vận"
 • Bài số 144: "Bình Thuận Quan Sát sứ Hà Thiếu Trai trịch thị mộ xuân hữu hoài Chi Tiên nữ thi sĩ giai tác bộ vận đáp phúc"
 • Bài số 145: "Bính Tý niên ngũ nguyệt nhị thập ngũ nhật du Tùng Luật hải tấn hữu cảm"
 • Bài số 146: "Nhị thập lục nhật dữ đồng du vu Hà Trung Hải Nhi ngư ông thủy sạn"
 • Bài số 147: "Ðề Phan Kính Chỉ Lăng Ba Ðình"
 • Bài số 148: "Bính Tý hạ đề Việt Hải đình Bộ đình chủ Triệu Phong Thái Thú Hà Thiếu Trai nguyên vận"
 • Bài số 149: "Bính Tý thu bát nguyệt vọng hậu đáp họa Bình Thuận Liêm Hiến sứ Hà Thiếu Trai kỷ sự ký thị nguyên vận"
 • Bài số 150: "Bính Tý cửu nguyệt cửu nhật giai Từ Quang thiền sư du Thiên Thai sơn"
 • Bài số 151: "Họa Khánh Hoà Phủ viện Hà Xuân Hải tiên sinh hoán hồi Tài chánh bộ Tham tri lưu giản nguyên vận"
 • Bài số 152: "Ðáp tạ Ngộ Sinh tiên sinh đề tặng trúc chỉ phiến"
 • Bài số 153: "Vịnh lạp"
 • Bài số 154: "Ðiệp Thiếu Trai tiên sinh tịnh Chi Tiên nữ sĩ xướng họa tiền vận ký thị"
 • Bài số 155: "Ðộc Gia Viên phu nhân tháo phỏng Tuyết Nham ni cô giai tác hữu cảm bộ vận trình chính"
 • Bài số 156: "Họa Triệu Phong Thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận Quan Sát Sứ lưu giản nguyên vận"
 • Bài số 157: "Bính Tý thu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm bộ Quất Ðình tiên sinh nguyên vận"
 • Bài số 158: "Phỏng Từ Quang tự thượng nhân bất ngộ"
 • Bài số 159: "Ðinh Sửu xuân chánh nguyệt ký thị Bình Thuận Quan Sát Sứ Thiếu Trai Hà tiên sinh"
 • Bài số 160: "Bộ Bình Thuận Liêm Hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận"
 • Bài số 161: "Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận"
 • Bài số 162: "Ðề Hữu Hạnh ca cơ trước ni cô cà sa tiểu ảnh"
 • Bài số 163: "Họa Minh Châu Vân Bình liệt tiên sinh chu tải A Thanh phiếm ca nguyên vận"
 • Bài số 164: "Quỳnh Hoa"
 • Bài số 165: "Ðinh Sửu hạ ngũ nguyệt nhị thập vãn giai Hồ Trai Phạm tiên sinh vãng Quảng Trị phỏng Phan Kính Chỉ thi hữu tịch trung tức sự"
 • Bài số 166: " Ðinh Sửu lục nguyệt nhị thập ngũ vãn đáp xa tự Tùng tấn vãng Cam Lộ thưởng cảnh đồ trung túc sự "
 • Bài số 167: "Hạ nhật nhàn khiển kính bộ Ngọc Anh nữ thi sĩ hoài cảm thi nguyên vận"
 • Bài số 168: "Ðộc Thạch Hữu phu nhân tức Ngọc Anh nữ sĩ Hoài Cảm giai tác bộ vận kính trình"
 • Bài số 169: "Ðinh Sửu hạ lục nguyệt tiễn biệt Hồ Trai Phạm tiên sinh quy lý"
 • Bài số 170: "Phụng họa đường huynh Hiệp Tá Quất Ðình tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận"
 • Bài số 171: "Mậu Dần thu cựu thức Ðốc giáo Lê Tĩnh tiên sinh trùng phỏng chí hỷ"
 • Bài số 172: "Khốc hữu nhân tang ngộ thiền kỷ bút"
 • Bài số 173: "Ðộc Vân Hương nữ sĩ giai tác bộ vận phụng tục nhất thiên"
 • Bài số 174: "Thù An Lạc tự chủ Kinh tế Bộ trưởng Nguyễn Khoa Kỳ tiên sinh lục thập thọ chiêu ẩm Mậu Dần niên tứ nguyệt thập lục dạ"
 • Bài số 175: "Họa Lang Trung Mặc Si tiên sinh dạ vũ bất mị độc báo cảm tác nguyên vận"
 • Bài số 176: "Họa Các thần Trần Minh Châu mông dữ cáo hưu từ quy lưu giản nguyên vận"
 • Bài số 177: "Vương tôn Vu Hương thị chiêu ẩm mông tọa khách Ninh Bình Bố Chánh trí sự Cúc Lâm tiên sinh đề tặng họa vận dĩ đáp"
 • Bài số 178: "Ðăng Bạch Mã sơn Mậu Dần niên thập nhất nguyệt nhật"
 • Bài số 179: "Phỏng An Sơn Tôn Thất Lưu tiên sinh viên cư quy hậu mông trịch giai chương ký thị họa vận dĩ đáp"
 • Bài số 180: "Họa Bình Thuận Niết Sứ Thiếu Trai Hà Ngại tiên sinh Canh Thìn niên khai bút nguyên vận"
 • Bài số 181: "Họa Hiệp Tá Chu Khuê Ưng tiên sinh Thuỷ Đình ngẫu hứng nguyên vận"
 • Bài số 182: "Họa Chu Khanh Phạm tiên sinh ký hoài nguyên vận"
 • Bài số 183: "Họa Cúc Lâm Bố chánh trí sự Ðỗ Kiêm Thiện tiên sinh ký hoài nguyên vận"
 • Bài số 184: "Tiễn Triệu Phong Thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận Án Sát sứ"
 • Bài số 185: "Họa Ngự Tiền Văn Phòng Thương Tá Hoàng Song Cử phó nhậm Bình Thuận Tuần vũ lưu giản nguyên vận"
 • Bài số 186: "Canh thìn cửu nhật họa đồng du Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận"
 • Bài số 187: "Họa Thái Thường Tự Khanh Nguyễn Hải Văn tiên sinh ký hoài nguyên vận"
 • Bài số 188: "Họa Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng tiên sinh Tân Tỵ thí bút nguyên vận"
 • Bài số 189: "Ðáp họa Bình Ðịnh Quan Sát sứ Hà Thiếu Trai trung thu cảm tác nguyên vận"
 • Bài số 190: "Tân Tỵ trung thu phiếm nguyệt hữu hoài"
 • Bài số 191: "Họa An Sơn Tôn Thất tiên sinh lục thập tự thọ nguyên vận-Nhâm Ngọ xuân"
 • Bài số 192: "Thứ Mính Viên Hoàng tiên sinh Nhâm Ngọ nguyên đán thí bút nguyên vận tự thuật"
 • Bài số 193: "Ðộc báo kỷ sự"
 • Bài số 194: "Lưu đề An Lạc tự"
 • Bài số 195: "Phụng họa Chu Khuê tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận"
 • Bài số 196: "Phụng họa Chu Khuê tiên sinh Tân Tỵ xuân thủ thí bút nguyên vận"
 • Bài số 197: "Họa Từ Quang tự hòa thượng ngẫu ngâm tương thị nguyên vận"Created on 08/02/2006 01:13 PM by HoaiHuong
Updated on 12/21/2006 11:42 PM by NHV
 Printable Version

What's Related


Font chữ Nôm

Để đọc được tất cả các chữ Nôm trên trang web này, xin cài đặt hai bộ font HAN NOM A và HAN NOM B. Xin xem hướng dẫn tại trang web của Viện Việt Học.

Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, Tú Tài II, 1973-1974


Stats

Web Pages:  360

This Site is powered by phpWebSite © phpWebSite is licensed under the GNU LGPL
Contact webmaster: hoaihuongime@yahoo.com